Şifre Sıfırlama

Periyodik Sistem

Periyodik Sistem (Tarihçe ve Özellikleri)

Periyodik cetvel, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Günümüzde periyodik tablo, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi bir çok isimle ifade edilmektedir. Doğada bulunan elementlerin daha kolay incelenebilmesi, arandığında daha kolay bulunabilmesi için tasarlanmıştır. Güncel olarak kullanılan periyodik cetvel elementlerin artan atom numaralarına göre sıralanarak oluşturulmuştur. 1869 yılında Dimitri Mendeleev tarafından temelleri atılmıştır.

I) Tarihçe

Tarih boyunca insanlar buldukları elementleri sınıflandıran bir sisteme ihtiyaç duymuşlardır. 1860’lı yıllarda bilim insanları tarafından 60 element bilinmektedir ve bazı elementlerin benzer özellikler gösterdiği keşfedilmiştir. Genellikle tasarlanan öncül periyodik cetvellerde bu özellikler üzerine durulmuştur.

A) Triadlar (Döbereiner)

Döbereiner, elementlerin sınıflandırılması ile ilgili ilk çalışmayı yapmıştır. Atomik kütlelerine bağlı olarak benzer özellik gösteren elementlerden üçerli gruplar oluşturmuştur. Döbereiner’a göre triadlar sisteminde bulunan bir üçlü grup içerisindeki 1. ve 3. elementin atom kütlesinin ortalaması 2. elementin atom kütlesini verir. Örneğin “Klor (k: 35.5), Brom (k: 79,9), İyot (k: 127)” üçlüsünde, (klor + iyot)/2=brom denklemi yaklaşık olarak sağlanır. Döbereiner bu sistem aracılığıyla “elementlerin fiziksel özelliklerinin atom kütleleri ile değiştiği” fikrini ortaya atmıştır.

B) Oktavlar (John Alexander Newlands)

John Alexander Newlands her 8 elementte bir bazı özelliklerin tekrar ettiğini fark etti, bunun üzerine bilinen elementlerin artan atom kütlelerine göre sıralayarak bir tablo yaptı. Sıralama sırasında benzer özellik gösteren elementleri aynı sırada göstermeye çalışmıştır. Newlands’ın bulduğu bu kurala oktavlar yasası denir. O dönemde oktavlar kuralı sayesinde bilinmeyen bazı elementler hakkında doğru tahminler yapabilmesine rağmen kalsiyumdan sonraki elementler bu kurala uymadığı için diğer bilim adamları tarafından kabul görmemiştir.

C) Mendeleev

Alman kimyacı Lothar Meyer ve Rus kimyacı Dimitri Mendeleev, birbirilerinden bağımsız olarak Newlands’ın kuramlarını incelemiş ve kapsamlı olarak geliştirilmiş yeni bir tablo geliştirdiler. Meyer’in tablosu kimyasal özellik yerine fiziksel özellikleri baz aldığı için kimyacılar tarafından tercih edilmedi.

Mendeleev ise dönemin bilinen elementlerinin bağıl atom kütlesinin, bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin ve elementin sembolünün bulunduğu kartları artan atom kütlelerine göre yatay olarak sıralamıştır. Benzer özelliklerin bulunmasına göre alt sütuna geçişler yapmıştır. Mendeleev yapmış olduğu çalışmalar sayesinde bazı keşfedilmemiş elementlerin özelliklerini doğru tahmin etmiştir ancak bazı elementlerin yeri bulunması gereken yerden farklı olmuştur.

 

D) Moseley

Mendeleev’in çalışmalarından sonra Rutherford 1911 yılında atom çekirdekleri alfa parçacıklarının saçılması deneyiyle çekirdek yükünün belirlenebileceğini gösterdi. Bu keşiften 2 yıl sonra Moseley x-ışınlarıyla yaptığı çalışmalar sayesinde Mendeleev’in tablosundaki hatalı dizilimleri düzeltti. Bu sayede Henry Moseley, günümüzdeki periyodik tablonun temelini atmıştır. Elementleri atom numaralarına (proton sayısına) göre sıralamıştır. Periyodik yasayı;

“Elementler artan atom numaralarına göre sıralandığında element özellikleri periyodik olarak tekrarlanır”

şeklinde tanımlamış ve modern periyodik cetvelin temellerini atmıştır.

II) Modern Periyodik Cetvel

 

Moseleyin çalışmaları ve düzenlediği periyodik yasaya göre elementleri artan atom sırasına göre yan yana, benzer özelliklerine göre de alt alta sıralayan bir periyodik tablo oluşturulmuştur. Günümüzde kullanılan periyodik tabloyu yukarıda görebilirsiniz.

Periyodik tablodaki yatay satırlara periyot, dikey sütunlara ise grup denir.

A) Periyot

Periyotlarda elementler artan atom numaralarına göre sıralanır. Periyodik cetvelde 7 tane periyot bulunur. Periyotlarda sağdan sola doğru ilerledikçe elementlerin özellikleri değişir, bu değişime periyodik değişim denir. Altıncı periyot 32 elemente sahip uzun bir periyottur, bu periyodun 14 elementi aşağıya taşınmıştır. Taşınan bu  elementlere, ilk element lantan ile başladığı için lantanit serisi denir. Aynı şey yedinci periyot için de geçerlidir. Yedinci periyottan ayrılan bölümlere ise (ilk elementi aktinyum olduğu için) aktinit serisi denir.

Bir elementin periyot sayısı, o elementin sahip olduğu elektronların bulunduğu en yüksek enerji katmanını verir.

B) Grup

Dış katman elektron dizilimi aynı olan elementlerin oluşturduğu birliğe grup denir. Gruplar periyodik tablodaki sütunlardır. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri aynıdır. Gruplar iki şekilde adlandırılır. Birincisi IUPAC’ın önerdiği 1’den 18’e kadar olan sayılardır. İkincisi ise daha sık kullanılan harf (A,B) ve rakamlardan oluşan adlandırmadır. Yukarıdaki periyodik tabloda iki isimlendirmeyi de görebilirsiniz. Periyodik tabloda çok sık kullandığımız 4 önemli grup; (1A) alkali metaller, (2A) toprak alkali metaller, (7A) halojenler, (8A) Soy gazlar.

1) Alkali Metaller (1A)

1 A grubunda bulunan hidrojen dışındaki elementlerden oluşan grubun adıdır. Li, Na, K, Rb, Cs ve Fr elementlerinden oluşmaktadır. Değerlik katmanlarındaki elektronları kolayca vererek bileşiklerde +1 yüklü iyonlar oluştururlar; bu nedenle kuvvetli indirgendirler.

 • Birkaç istisna dışında bileşikleri iyoniktir.
 • Metalik özellikleri gereği parlaktırlar; fakat diğer metallerin aksine, bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaklardır.
 • Aleve tutulduklarında çeşitli renkler oluştururlar.
 • Isı ve elektriği çok iyi iletirler.
 • Bulundukları periyotta iyonlaşma enerjileri en küçük, atom ve iyon çapları ise en büyük olan elementlerdir.
 • Diğer metallerin aksine, yoğunlukları ve erime noktaları oldukça düşüktür. Lityum, sodyum ve potasyum yoğunlukları ilginç bir şekilde sudan daha küçüktür. Sezyumun erime noktası o kadar düşüktür ki, sıcak günlerde sıvı halde bulunabilir.
 • Alkali metaller su ile reaksiyona girip, hidrojen gazı verirler. Alkali metallerin su ile etkileşimi oldukça şiddetlidir. Reaksiyonun şiddeti yukarıdan aşağı inildikçe artar.

2) Toprak Alkali Metaller (2A)

Periyodik cetvelin 2A grubundaki bütün elementler toprak alkali metallerdir. Değerlik katmanındaki elektronları kolayca vererek bileşiklerde +2 yüklü iyonlar oluştururlar.

 • Sıklıkla beyaz renkli olup, yumuşak ve işlenebilir yapıdadırlar.
 • Alkali metallerden daha az tepkimelere girmeye eğilimlidirler.
 • Erime ve kaynama noktaları alkali metallere göre daha düşüktür.
 • İyonlaşma enerjileri de alkali metallerden daha yüksektir.
 • Toprak elementleri ismi, bu gruptaki elementlerin toprakta bulunan oksitlerinin, eski kimya bilimciler tarafından ayrı birer element olarak düşünülmesinden gelir.

3) Halojenler (7A)

 • Halojenler, periyodik tablonun 7A grubunda bulunan “flor, klor, brom ve iyot” elementlerinden oluşan ametallerin özel bir sınıfıdır.
 • Bu gruptaki elementlerin hepsinin elektronegatifliği yüksektir. Diğer bir deyişle elektron alma eğilimi en yüksek olan elementlerdir.
 • Tepkimeye girmeye eğilimindedirler (özellikle alkali metal ve toprak alkali metalleri ile).
 • Oda koşullarında flor ve klor gaz, brom sıvı, iyotsa katı haldedir. Erime ve kaynama noktaları grupta aşağıdan yukarıya doğru azalır.
 • Halojenler metallerle reaksiyona girerek iyonik tuzları oluştururlar.
 • Zehirli ve tehlikeli elementler olarak bilinirler.
 • Doğada elementel olarak değil, mineraller halinde bulunurlar.

4) Soy Gazlar (8A)

8A grubunda bulunan He, Ne, Ar, Kr, Xe ve Rn elementlerinin oluşturduğu gruba soy gazlar denir.

 • Soy gazlar reaksiyon verme eğiliminde olmayan ametallerdir. Soy gazların tepkimeye girme istekleri şöyle sıralanabilir. Ne >He > Ar > Kr > Xe > Rn .
 • Bu elementlerin atomlarının son katmanlarındaki kabuklar tamamen doludur ve helyum hariç (helyumun 2) son katmanlarında 8 elektron bulunur.
 • Bütün asal gazlar havanın içerisinde bulunur (hatta havanın %1’i argondan oluşmaktadır).
 • Doğada element halinde bulunur.
 • Normal koşullarda gaz halinde bulunur.
 • Metallerle, ametallerle ve birbirleriyle bileşik oluşturmaz.
 • Kararlı bir yapıya sahiptir.

Diğer moleküller bileşiklerde dış katmanlarındaki elektron sayısını soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bunun sonucu olarak oktet ve dublet kuralları çıkmıştır.

Oktet Kuralı: Oktet kuralı atomların son katmanındaki elektron dizilimini soy gazlara benzetmeye çalışır. Yani son katmandaki elektron sayısını 8e tamamlar. Örnek: \(CO_2\) molekülü oktet kuralına uyar.

Dublet Kuralı: Son katmanın, helyuma benzemek isteyen elementlerde gözlemlenen kuraldır. Yani elektron sayısını ikiye tamamlamak için kullanılır. Örnek olarak lityumun oluşturduğu bileşikler verilebilir.

III) Periyodik Tabloda Sınıflandırma

Periyodik tabloda elementler, ametaller, metaller, yarı metaller ve soy gazlar olmak üzere 4 sınıfta incelenir.

 

A) Metal

Metaller (hidrojen hariç) 1A, 2A, 3A ve B gruplarının hepsinde bulunan elementlerden oluşmaktadır. Yukarıdaki periyodik cetvelde açık mavi rengiyle belirtilmiştir.

 • En dış katmanlarındaki (değerlik elektron) sayısı azdır. Bu yüzden oktet/dublet kuralını elektron vererek uygular.
 • Oda koşullarında (yaklaşık 25 derecede) civa hariç hepsi katı halde bulunur.
 • Ametallerle birleşik oluştururlar, bileşiklerde elektron vererek katyon (+ yüklü) iyonunu oluştururlar.
 • Isıyı iyi iletirler.
 • Katı ve sıvısı elektriği iletir.
 • Parlaktır.
 • Kolayca işlenerek tel ve levha haline getirilebilirler.
 • Erime ve kaynama sıcaklıkları yüksektir.

B) Ametal

Genellikle metallerin tam tersi özelliklere sahip olan ametaller, periyodik cetvelin 4A, 5A, 6A ve 7A gruplarının elementlerinden oluşmaktadır. Yukarıdaki periyodik cetvelde turuncu renkle belirtilmiştir.

 • En dış katmanlarındaki (değerlik elektron) sayısı fazladır. Genellikle bileşiklerde elektron almaya yatkındır.
 • Kendi elementleriyle bileşik oluşturabilir. Böyle bir ilişkide elektronların ortaklaşa kullanımı söz konusudur.
 • Oda koşullarında (yaklaşık 25 derece) katı, sıvı veya gaz halinde bulunabilir.
 • Metallerle ve ametallerle bileşik oluştururlar.
 • Normal şartlarda grafit hariç elektriği ve ısıyı iletmezler.
 • Mattır.
 • Kolayca işlenemez çünkü kırılgandır.
 • Erime ve kaynama sıcaklıkları düşüktür.

C) Yarı Metal

Metallerle ametaller arasında bulunan yarı metaller; bor, silisyum, germanyum, arsenik, antimon ve tellür elementlerinden oluşmaktadır. Periyodik cetvelde zig-zag şeklinde gözükmektedir (mor ile renklendirilmiştir). Yarı metaller görünüş olarak metallere, kimyasal özellik bakımından ametallere benzemektedir. Bu yüzden ametallerin bir alt sınıfı sayılır.

 • Metallerle alaşım oluşturabilirler.
 • Ametallerle bileşik oluşturabilirler.
 • Oda koşullarında katı halde bulunur.
 • Genellikle parlaktır.
 • Elektriği ametallere göre daha iyi iletirler. Metallere göre da az iletirler.
 • İşlenebilirler.
 • Isıyı iletirler (metallerden az).
 • Erime ve kaynama sıcaklıkları düşüktür.

D) Soygaz

Periyodik tablonun 8A elementlerinden oluşmaktadır. Genellikle periyodik cetvelde ametal gibi gösterilir ancak ametallerin özel bir grubudur.

 • En dış katmanında 8 elektron bulunur (Helyum elementinde 2 elektron vardır).
 • Kimyasal tepkimeye girmez. Kararlı bir yapıdadır.
 • Laboratuvar şartlarında ametallerle bileşik oluşturabilirler.
 • Oda koşullarında tek atomlu gaz halde bulunur.
 • Elektriği ve ısıyı iletmezler.

 

Periyodik Özellikler

 

Periyodik cetvelin bilim insanlarına sağladığı en büyük fayda, bir elementin sadece periyodik cetvedeki yerini bilerek onun hakkında bazı bilgilere anında ulaşabilmektir. Periyodik cetvelin yapısı gereği bir takım özellikler periyodik olarak artar veya azalır. Bu özelliklere periyodik özellikler denir. Periyodik özellikler; atom yarı çapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegativite ve metalik-ametalik özellik olarak sıralanabilir. Periyodik özelliklerin hemen hemen hepsi elektronların orbitallere dizilişine bağlı olarak açıklanabilir (ya da daha basit bir yorumla, atomun yarıçap büyüklüğüne bağlıdır).

Periyodik Özellikler

A) Atom Yarı Çapı

 

Elementlerin çoğu fiziksel özellikleri (erime, kaynama vs) atomun hacmine bağlıdır. Ancak atomların kesin hacmini ölçmek, elektronların kesin olmayan dağılımları yüzünden, zordur. Bu yüzden daha kesin sonuçlar alabilmek için atomların yarı çapları “birbirine kimyasal bağlarla bağlı aynı cins iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısıdır” şeklinde tanımlanır. Aşağıdaki görseldeki gibi ölçülür.

Periyodik cetvelde atom yarıçapı şu şekilde değişir:

 • Aynı periyotta soldan sağa doğru atom yarıçapı ve hacmi azalır.
 • Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru atom yarıçapı ve hacmi büyür.
 • Genellikle temel enerji düzeyi sayısı (n, katman sayısı) büyük olan element atomlarının çapı büyüktür. Örneğin \(_4B\) ile \(_{12}B\) elementlerinde magnezyumun atom yarıçapı daha büyüktür.
 • Temel enerji düzeyi sayısı eşitse atom numarası büyük olan element atomlarının çapı küçüktür.
 • Bir atom elektron aldıkça çapı büyür. Elektron verdikçe çapı küçülür. Dolayısıyla aynı atomlar için elektronu fazla olan iyonun çapı büyüktür.

B) İyonlaşma Enerjisi

Gaz halinde nötral bir atomdan bir elektron uzaklaştırmak için verilmesi gereken enerjiye iyonlaşma enerjisi denir. İyonlaşma enerjisi bir atomun elektronlarından birini koparıp sonsuz uzaklığa götürmek ve bir fazla artı yüklü yeni bir atom iyonu oluşturmak için gerekli enerji olarak da tanımlanabilir. Genel tepkimesi şu şekildedir;

\(Y_{(gaz)}+E_1\to Y^+ +e^-\)

Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron uzaklaştırmak için gerekli enerji, birinci iyonlaşma enerjisidir ve (İE1) şeklinde gösterilir. “+1 yüklü” iyondan ikinci elektronu uzaklaştırmak için gerekli enerji, ikinci iyonlaşma enerjisidir ve (İE2) şeklinde gösterilir. İyonlaşma olayında önce enerjisi en yüksek yani çekirdekten en uzak olan elektron koparılır.

NOT: Bir elektronu uzaklaştırmak için verilecek enerji, elektronun çekirdekten olan uzaklığına bağlıdır (ters orantı vardır). Bu nedenle aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atom yarıçapı arttığı için iyonlaşma enerjisi azalacaktır.

 

Yukarıdaki tabloda ilk 20 elementin iyonlaşma enerjilerini görebilirsiniz. İyonlaşma enerjisinin hızlıca arttığı (sıçrama yaptığı) değerler ilgili atomun “değerlik” sayısıdır. Bu sayede atomun periyodik cetvelde “A grubundaki” yerini bilmemizi sağlar.

Periyot Boyunca İyonlaşma Enerjisi Değişimi

İyonlaşma enerjisinin periyot boyunca değişimi düzensizdir. Çünkü soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapları küçülür, çekirdek yükleri artar; bu durumda iyonlaşma enerjisinin artmasına neden olur. Ancak bazı gruplarda oluşan orbital dizilimlerinden kaynaklı, iyonlaşma enerjisindeki artış düzenli olmaz ve aynı grup içindeki sıralama şu şekilde olur;

1A < 3A < 2A < 4A < 6A < 5A < 7A < 8A

C) Elektron İlgisi

Gaz halinde nötral bir atomun bir elektron yakalaması sırasında açığa çıkan enerjiye elektron ilgisi denir. Elektron ilgisi, atom yarıçapı ya da iyonlaşma enerjisine göre daha az periyodik olmasına rağmen atom yarıçapındaki değişim ile paralellik gösterir. Atom yarıçapı küçüldükçe elektron ilgisi artar.

\(F_{(gaz)}+e^-\to F^- +Enerji\)

Florun elektron ilgisinin değer +328 kj/mol olarak gösterilir. Bir elementin elektron ilgisi değeri çok pozitif ise o elementin elektron kabul etme eğilimi büyüktür.

 • Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elementin elektron ilgisi artar.
 • Metallerin ve soygazların elektron ilgisi yoktur, sadece ametallerde elektron ilgisi gözlemlenir.
 • Aynı gurupta yukarıdan aşağıya inildikçe elementlerin elektron ilgisi azalır.

D) Elektronegativite

Bir atomun kimyasal bağda bağ yapan elektronları kendisine çekme gücüne elektronegatiflik veya elektronegativite denir. Elementlerin elektronegatifliklerini sıralayabilmek için florun elektronegatifliği 4.0 olarak kabul edilmiştir.

 • Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe atom çapı küçülür, elektronegatiflik artar.
 • Aynı grupta yukarıdan aşağı doğru gidildikçe atom çapı artar, çekirdeğin çekim gücü azalır, elektronegatiflik azalır.

E) Metal – Ametal Özellik

Metallerin değerlik elektron sayısı genellikle az ve dolayısıyla iyonlaşma enerjileri düşüktür. Bu sebeple hidrojen hariç 1A grubu elementleri, 2A grubu elementleri, tüm B grubu elementleri, bor hariç tüm 3A grubu metaldir. Periyodik tabloda sağdan sola doğru gidildikçe, metalik özellik özellik azalır. Ancak metalik özellikler birden bitip ametallik özellik başlamaz. Metallerden ametallere geçiş süreci “yarı metaller” ile başlar.

 

 • Metalik özellik periyodik cetvelde (aynı grup içerisinde) sağdan sola ve (aynı periyot içerisinde) yukarıdan aşağıya gittikçe artar.
 • Ametalik özellik periyodik cetvelde (aynı grup içerisinde) sağdan sola ve (aynı periyot içerisinde) yukarıdan aşağıya gittikçe azalır.

 

Mehmet KÜÇÇÜK

Sosyal Medyada Paylaş

58 Görüntülenme

Eklenme Tarihi: 10.04.2021 14:42
Son Güncelleme: 01.01.1970 00:00

0 Yorum

İPTAL
Bu işlemi gerçekleştirebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir!